1. Reikalingas socialinis pedagogas(-ė) ar socialinis darbuotojas(-a) projektui „Visagino Bendruomeniniai šeimos namai“ įgyvendinti

Darbo sutartis: terminuota darbo sutartis.
Darbo pobūdis: grupinių užsiėmimų rengimas (švietimo ir ugdymo sritys).
Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis  išsilavinimas ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija arba socialinio darbuotojo kvalifikacija ir pedagogo profesinė kvalifikacija; gebėti bendrauti su įvairių įstaigų specialistais; gebėti dirbti komandoje; lietuvių ir rusų kalbų mokėjimas.

Atlyginimas priklauso nuo užimtumo ir krūvio.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Jūsų laiškų su gyvenimo aprašymu (CV) laukiame el. paštu visaginas.redcross@gmail.com
Informacija tel. 8 652 98 773 (8.00–16.00 val.).

http://visaginas.lt/naujienos/siulome-darba/1087

2. APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos skyriaus buhalteris (toliau – buhalteris) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – I.
3. Pareigybės lygis – B.
4. Pareigybės paskirtis – buhalterio pareigybė reikalinga tvarkyti savivaldybės ir valstybės biudžeto bei ES ir iš kitų finansavimo šaltinių gautų lėšų, skirtų savivaldybės administracijos vykdomiems Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų bei investiciniams projektams vykdyti, apskaitą, užtikrinant buhalterinių įrašų teisingumą ir atskaitomybės parengimą laiku.
5. Buhalteris tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir darbo santykių reguliavimą;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą;
6.5. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Dokumentų rengimo taisykles; mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;
6.7. mokėti rusų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vieningoje finansų valdymo ir apskaitos sistemoje tvarko savivaldybės ir valstybės biudžeto bei ES ir iš kitų finansavimo šaltinių gautų lėšų, skirtų savivaldybės administracijos vykdomiems Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų bei investiciniams projektams vykdyti, apskaitą;
7.2. rengia savivaldybės biudžeto programų sąmatas;
7.3. rengia finansavimo paraiškas Finansų ir biudžeto skyriui (savivaldybės, valstybės biudžeto, paskolos) lėšoms gauti;
7.4. pagal patvirtintą apskaitos planą laiku registruoja ūkinių operacijų duomenis apskaitos registruose;
7.5. pagal vykdomas funkcijas sudaro ir pateikia skyriaus vedėjui:
7.5.1. iki kito mėnesio 9 dienos „Gautinų, mokėtinų sumų ataskaitą“ su paaiškinimais;
7.5.2. iki kito mėnesio 15 dienos didžiosios knygos registrus;
7.6. rengia ketvirčio ir metų biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas;
7.7. rengia informacinius ir kitus dokumentus, raštiškus paklausimus ir atsakymus valstybės ir savivaldybių įstaigoms;
7.8. pagal kompetenciją rengia tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia skyriaus vedėjui ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 20 dienos, o metams pasibaigus iki vasario 15 dienos;
7.9. pagal kompetenciją rengia tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia skyriaus vedėjui ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 20 dienos, o metams pasibaigus iki vasario 15 dienos;
7.10. rengia ir teikia finansavimo sumų davėjams finansavimo sumų suderinimo likučių pažymas pagal vykdomas funkcijas, kad laiku būtų suderintos tarpusavio operacijos tarp viešojo sektoriaus subjektų;
7.11. teikia Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriui informaciją ir dokumentus apie įsigytą, renovuotą ar rekonstruotą ilgalaikį turtą, darbų atlikimo aktus ir duomenis apie finansavimo šaltinius;
7.12. tvirtina finansinių dokumentų kopijas;
7.13. užtikrina buhalterinės apskaitos įrašų ir įrašų analitinės apskaitos registruose atitikimą, tikrina sąskaitų likučius su vieningos finansų valdymo ir apskaitos sistemos registrais, apyvartos registrais ir kitomis suvestinėmis;
7.14. pagal savo kompetenciją kaupia informaciją pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus, kuri reikalinga finansinės atskaitomybės aiškinamajam raštui rengti, ir informaciją, reikalingą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinei sistemai, kad laiku ir teisingai būtų pateikta konsoliduota finansinė atskaitomybė;
7.15. teikia ir rengia skyriaus vedėjui informaciją apie atliekamus darbus, pasiūlymus dėl darbo organizavimo, skyriaus veiklos tobulinimo;
7.16. vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

http://visaginas.lt/naujienos/visagino-savivaldybes-administracija-skelbia-atranka-apskaitos-skyriaus-buhalterio-pareigoms-eiti/1075